Skip to main content

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO CZYTAMY ETYKIETY

I. Postanowienie wstępne.

§ 1.

 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka”) strony www.czytamyetykiety.pl (dalej: „Sklep”) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Sklep.
 2. Polityka prywatności Sklepu ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza że nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Serwisie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300, adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122, e-mail: sklep@czytamyetykiety.pl (dalej: „Administrator”).
 4. Słowa i wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie Polityki z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
  1. Sprzedawca oznacza Czytamy Etykiety Sp. z o.o., NIP 9512508982, KRS 0000868452, REGON 387317300, adres: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122;
  2. Sklep oznacza sklep internetowy Czytamy Etykiety prowadzony przez Sprzedawcę dostępny na stronie internetowej pod adresem www.czytamyetykiety.pl;
  3. Klient oznacza: (i) osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa również osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (ii) osobę prawną, (iii) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu, w tym w szczególności zawiera lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;
  4. Produkt oznacza dostępne w Sklepie produkty kosmetyczne lub produkty spożywcze będące przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
  5. Umowa Sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość;
  6. Użytkownik oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z usług świadczonych przez Administratora lub osobę chcącą korzystać z tych usług lub internautę odwiedzającego Sklep lub Klienta.
 5. Polityka prywatności Sklepu dostępnego na stronie internetowej www.czytamyetykiety.pl ma na celu poinformowanie Klientów o sposobie wykorzystywania podanych danych osobowych.
 6. Korzystanie ze Sklepu jest dobrowolne, jak również podanie danych osobowych przez Użytkownika korzystającego ze Sklepu jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 7. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (i) przetwarzane zgodnie z prawem, (ii) zbierane dla celów zgodnych z prawem, (iii) przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, (iv) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 8. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO.

II. Przetwarzanie danych osobowych.

§ 2.

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca.
 3. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych, gdy spełniony zostanie co najmniej jedna z poniższych okoliczności: (i) Użytkownik, którego dane dotyczą wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, (ii) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy Sprzedaży, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, (iv) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z ww. podstaw wskazanych w § 2 ust. 1 Polityki.

§ 3.

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora będą wynikać z działań podejmowanych przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy Sprzedaży.
 3. Sklep realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (o ile takowe formularze zostaną zamieszczone w Sklepie),
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies” (polityka plików „cookies”),
  3. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje do Umów Sprzedaży,
  4. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w celach marketingowych.
 4. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 5. Dane osobowe podane dobrowolnie w formularzu (o ile takowy formularz zostanie zamieszczony) będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników (Klientów) zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 7. Dane osobowe Użytkowników (Klientów) zbierane są przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, jeżeli Użytkownik (Klient) wyrazi na to zgodę, także w celach marketingowych.
 8. Organizator niniejszym informuje, że dane osobowe podane (przekazane) przetwarzane są:
  1. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celu wykonania Umowy Sprzedaży, w tym obsługi wysyłki oraz przekazania Produktu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: (i) wykonanie Umowy Sprzedaży, której stroną jest Użytkownik (Klient) lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem Umowy Sprzedaży, a więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, (ii) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, (iii) realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  2. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celu rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. w związku z realizacją Umowy Sprzedaży w celach dokonania rozliczeń związanych z przeprowadzeniem Umowy Sprzedaży (podatkowych i księgowych) oraz wykonania innych obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a więc art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  4. w związku z  wprowadzanymi w formularzach informacjami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. w celach prowadzenia działań marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby przekazującej dane, a więc art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Jeżeli działania takie będą prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, Administrator będzie realizować działania marketingowe drogą elektroniczną wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie tej formy komunikacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne. Wyrażenie zgody jest zawsze dobrowolne.
 9. Dane osobowe Użytkowników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży oraz rozpatrywania reklamacji. Odmowa ich podania uniemożliwia również Użytkownikowi otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym w ramach prowadzenia działań marketingowych przez Administratora.
 10. Dane osobowe Użytkowników przechowywane będą:
  1. w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży, rozpatrywania reklamacji oraz ustalenia i dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – przez okres przewidziany przepisami prawa, do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy Sprzedaży,
  2. w przypadku dokonywania rozliczeń związanych z Umową Sprzedaży – przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
  3. w przypadku prowadzenia działań marketingowych lub podania danych w formularzach – przez okres trwania udzielonej zgody, do czasu wycofania tej zgody lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Użytkownika.
 11. Dane osobowe Użytkowników są niezwłocznie usuwane po upływie okresów, które zostały wskazane powyżej.
 12. W ramach realizacji poszczególnych celów, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkowników w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do doręczeń, adres e-mail, zakup Produktu, przekazanie Produktu.
 13. Odbiorcami danych są lub będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty prowadzące obsługę księgową, podmioty świadczące usługi archiwizacji danych w tym dokumentów, podmioty świadczące usługi związane z organizacją Sklepu, banki, podmioty drukujące lub obsługujące korespondencję, kontrahenci świadczący usługi wsparcia oraz techniczne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, partnerzy handlowi, dostawca serwera.
 14. Użytkownikom przysługują prawa do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzoru. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną przysługuje dodatkowo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem wysyłki wiadomości handlowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 15. Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności użytkownika, którego dane dotyczą.
 16. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: 02-791 Warszawa, ul. Stryjeńskich 15b/122, telefon: +48 606 428 501, mail: sklep@czytamyetykiety.pl.

§ 4.

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
 3. Administrator może korzystać w Sklepie z profilowania do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w Serwisie jest np. przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty.
 4. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby.

§ 5.

 1. Polityka znajduje się na stronie www.czytamyetykiety.pl oraz w siedzibie Administratora.

III. Polityka „cookies”.

§ 6.

 1. Niniejszy dokument zawiera informacje na temat wykorzystywania plików typu cookies (ciasteczka) przez stronę internetową www.czytamyetykiety.pl.
 2. Strona internetowa www.czytamyetykiety.pl używa plików typu cookies (ciasteczka).
 3. Przez pliki cookies należy rozumieć krótkie pliki tekstowe, które mogą być zapisywane w systemie teleinformatycznym użytkownika za pomocą systemu teleinformatycznego usługodawcy. Pliki cookies umożliwiają późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku skorzystania przez niego po raz kolejny z tej samej usługi, pozwalają też na dopasowanie charakteru świadczonych usług do preferencji użytkownika. Pliki cookies używane są w szczególności do: (i) prowadzenia statystyk, (ii) ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej, (iii) określenia preferencji Użytkownika w celu prezentowania mu treści i materiałów odpowiadających tym preferencjom, (iv) monitorowania aktywności Użytkownika na stronie w celach marketingowych.
 4. Pliki cookies stosowane przez stronę internetową www.czytamyetykiety.pl. Mogą być plikami typu session cookies lub persistant cookies. Pliki typu session cookies są plikami tymczasowymi pozwalającymi na kontrolowanie aktywności Użytkownika tylko podczas trwania danej sesji, po zamknięciu przeglądarki nie można już odtworzyć uzyskanych wcześniej danych. Pliki typu persistant cookies przechowywane są na dysku urządzenia, przez które Użytkownik łączy się z siecią przez dłuższy czas, określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może usuwać lub blokować pliki cookies z poziomu stosowanego przez Użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości i sposobów usuwania i blokowania plików cookies zawiera oprogramowanie do przeglądania stron internetowych.
 6. Brak usunięcia lub zablokowania plików cookies z poziomu stosowanego przez użytkownika oprogramowania do przeglądania stron internetowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisanie lub przechowywanie plików typu cookies na urządzeniu, przez które użytkownik łączy się z siecią.
 7. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą spowodować ograniczenia lub uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej www.czytamyetykiety.pl.
 8. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 9. Użytkownik ma możliwość korzystania z Serwisu anonimowo lub pod nazwą Użytkownika.

IV. Postanowienia końcowe.

§ 7.

 1. Sklep może zawierać linki do stron internetowych, które funkcjonują niezależnie od Sklepu. Administrator nalega, aby po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2020 roku

Bądźmy w stałym kontakcie!

Zapisz się do newslettera i odbierz darmowy e-book dla dziecka i rodzica na temat drugiego śniadania!

Zawsze jesteś na bieżąco z nowymi artykułami

Wiesz, co dzieje się w świecie etykiet

Masz stały dostęp do naszych porad

Popularne kategorie

Czytamy Etykiety © 2022